درباره اداره كل جنوب شرق


اداره كل تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي منطقه جنوب شرق يكي از هفت اداره كل منطقه اي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي است كه به منظور حضور موثر سازمان در سطح كشور و انجام وظايف حاكميتي و نظارتي سازمان، نظارت دقيق و به موقع بر اپراتورها و اعمال مقررات، كنترل فضاي فركانسي، اعمال حاكميت بر طيف فركانس و همچنين نظارت بر حسن اجراي ضوابط و مقررات در بخش هاي مختلف ارتباطات و فناوري اطلاعات تشكيل شده اند.
منطقه جنوب شرق شامل سه استان هرمزگان، كرمان و سيستان وبلوچستان بوده و دفتر اصلي اداره كل منطقه در شهرستان بندرعباس قرار دارد.

 
 
  سامانه رسيدگي به شكايات 
 
     
    Powered by Tetis PORTAL